0 Wpisów

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

 • Telefon: 22 812 10 18
 • Telefon: 22 615 33 50
 • Nr KRS: 0000114345
 • www.helenow.pl/
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Pon: 8:00 16:00
Wt: 8:00 16:00
Śr: 8:00 16:00
Czw: 8:00 16:00
Pt: 8:00 16:00
Sob: Zamknięte Zamknięte
Niedz: Zamknięte Zamknięte

OPP, przekazywanie darowizn

Organizacja Pożytku Publicznego
Przekaż 1% podatku
Karta kredytowa
Przelew Bankowy
Przelew Pocztowy
Zbiórki publiczne

Dostęp mobilny

Opis Działalności

CENTRUM REHABILITACJI, EDUKACJI I OPIEKI TPD HELENóW jest oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny. Jesteśmy największą placówką na Mazowszu zapewniająca kompleksowe wsparcie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

Nasi podopieczni to dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Najczęściej to osoby z różnymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego, z zaburzeniami genetycznymi, z zaburzeniami mięśniowymi, z zaburzeniami w komunikacji werbalnej oraz innymi dysfunkcjami o podłożu neurologicznym.

Nasza nazwa sama mówi za siebie i podkreśla unikatowość wsparcia, jakie możemy świadczymy. Całość zajmuje ok. 16 ha terenu, a dużą część tego stanowi park leśny. Znajdujemy się w „zagłębiu medycznym”, w Warszawie - Międzylesiu, leżąc naprzeciwko Centrum Zdrowia Dziecka, nieco głębiej od Alei Dzieci Polskich, w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie licznych szpitali, m.in. Kliniki Kardiologii czy Szpitala Kolejowego.

Pełna struktura naszych placówek pozwala świadczyć nam:

REHABILITACJĘ – N.R.Z.O.Z. (wielospecjalistyczna opieka i indywidualny program terapii, fizykoterapia wraz z hydroterapią na basenie, integracja sensoryczna, terapia psychopedagogiczna, arteterapia, hipoterapia oraz Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju);

EDUKACJĘ – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (placówka z internatem oraz z własną kuchnią i stołówką), Zespół Szkół Specjalnych nr 95 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum), Liceum Ogólnokształcące

oraz OPIEKĘ – Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna, Klub Absolwenta będący ośrodkiem wsparcia oraz Przedszkole Specjalne (w budowie, inauguracja 09.2012r.).

Czym się zajmujemy

Mamy trzy podstawowe cele, które dzięki środkom z Państwa wpłat możemy, a nawet musimy realizować, aby móc przetrwać jako placówka od lat wyznaczająca kierunek w praktyce praccy z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością i z tzw. sprzężeniami, tj. mówiąc najprościej niepełnosprawność fizyczna wraz z niepełnosprawnością umysłową.

Te cele to:

1. REHABILITACJA dzieci i młodzieży, ponieważ gros naszych wpłat to wpłaty imienne, tak więc ich wydatkowanie nie pozostawia żadnych wątpliwości.

2. TROSKA O INFRASTRUKTURĘ - największym bólem głowy dla kierownictwa Helenowa jest nie zapewnienie specjalistów od edukacji, rehabilitacji czy opieki, ale utrzymywanie i ciągłe sprostywanie wyzwaniom i standardom nowych czasów przez naszą bazę lokalową. My musimy mając zastrzyk pieniężny z !. procenta mieć środki np. na wkład własny do projektów infrastrukturalnych, których jest jak na lekarstwo, czy prędzej na naglące remonty, typu przeciekający dach czy wymagający interwencji parkan lub rampa podjazdowa. W tak dużym ośrodku jak nasz, ciągle trwa walka z czasem o utrzymanie infrastruktury, bez której nie byłoby HELENOWA.

3. KOMPLEKSOWOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ Helenowa - możliwość wchodzenia w nowe przedsięwzięcia np. (reguła wkładu własnego), które pozwolą bardziej skutecznie rehabilitować w myśl ustawy zarówno społecznie, jak i mamy nadzieję zawodowo, naszych podopiecznych. Jednym z takich przedsięwzięć jest stworzenie od podstaw modelowego przedszkola specjalnego, które kierunkujące najmłodszych od początku na samodzielność może okazać się kluczowe dla ich rozwoju. Innowacyjność to również coraz to nowe formy terapii czy sposoby aktywizowania społecznego naszych absolwentów.

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • promocji i organizacji wolontariatu;

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2015

W latach 2009-2010 uzyskaliśmy ok. 286 tys. zł.

Większość tej kwoty, bo ok. 75% zostało wydane na rehabilitację naszych podopiecznych, ok. 6 % to działania ośrodka wsparcia w ramach Klubu Absolwenta, a pozostałe środki stanowiły fundusz rozwojowo-remontowy Centrum.

1. W zakresie REHABILITACJI:

N.R.Z.O.Z. – Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej specjalizuje się od wielu lat w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Rehabilitacja wieloprofilowa prowadzona jest przez współpracujący ze sobą zespół fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, arteterapeutów oraz muzykoterapeutów.
Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o kompleksową diagnozę i indywidualny program terapii z wykorzystaniem metod:

- NDT- Bobath;
- PNF;
- Mc Kenzie;
- Thera Band;
- Kinezjotaping;
- Neuromobilizacje.

Zakład dysponuje również zapleczem fizykoterapeutycznym:
- pole magnetyczne
- elektroterapia
- hydroterapia
- lampa Bioptron
- basen

Na terenie N.R.Z.O.Z.-u prowadzona jest również terapia:
- integracji sensorycznej- czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych. To odbieranie, analiza i interpretacja bodźców zewnętrznych i bodźców z ciała. Terapia ta prowadzona jest po wcześniejszych, kompleksowych badaniach. Zajęcia odbywają się na sali rekomendowanej przez PSTIS wyposażonej w odpowiedni sprzęt podwieszany;
- terapia psychopedagogiczna - prowadzone zajęcia są związane z ćo wiczeniami sfery poznawczej, sfery emocjonalno-społecznej, percepcji wzrokowej i słuchowej, dużej i małej motoryki;
- arteterapia - czyli terapia przez sztukę, działa w oparciu o warsztaty plastycznomanualne;
- terapia logopedyczna - to stymulacja rozwoju mowy lub korekcja nieprawidłowej wymowy. Stosowane metody to: stymulacja bodźcami audytywnymi, stymulacja mowy ekspresywnej, masaż logopedyczny, metoda audiokinetyczna – pasywna, ćwiczenie prawidłowego oddychania, terapia głosek zaburzonych.
- muzykoterapia;
- terapia ręki;
- hipoterapia;
- terapia metodą Tomatisa - stymulacja audio- psycho- lingwistyczna;
- EEE Biofeedback.

Specjaliści i terapeuci Zakładu dodatkowo stosują następujące metody pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna:
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
- Terapia upośledzonych umysłowo autorstwa Lovasa;
- Metoda Dobrego Startu;
- Elementy Pedagogiki Marii Montessori;
- Program rozwijający percepcję wzrokową wg. Marianne Frosting;
- Wspomaganie Rozwoju i Edukacji wg. Metodologii Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej;

PRACOWNIA PROFILAKTYKI I WSPOMAGANIA ROZWOJU funkcjonuje w ramach N.R.Z.O.Z.-u.
- prowadzi diagnozę integracji sensorycznej dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja ,dysgrafia), zaburzeniami mowy, zespołem Downa, kruchością chromosomu X i in.
- najlepsi terapeuci w pracowni, jako pierwsi w Polsce, rozpoczęli tą terapię już w 1994 roku.

Stosowane w pracowni metody zostały wymienione powyżej. Więcej na: http://www.helenow.pl/pracownia.php


DZIAŁ HIPOTERAPII działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Więcej na: http://www.helenow.pl/hipoaktualnosci.php


2. Prowadzone działania w zakresie EDUKACJI:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY TPD HELENóW – Wszystkie działania Ośrodka, od 25 lat pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, zmierzają do wspierania ich na drodze do samodzielności, przy jednoczesnym dbaniu o rozwój we wszystkich sferach ich życia.
- interdyscyplinarna pomoc wychowankom zasadza się na ścisłej współpracy z N.R.Z.O.Z.-em (usprawnianie psychoruchowe), oraz szkołami (podstawową, gimnazjum i liceum);
- w zakresie wspomagania procesu edukacyjnego, Ośrodek dodatkowo organizuje terapię logopedyczną, hipoterapię, hydroterapię;
- terapia zabawą, biblioterapia, muzykoterapia i teatr mają na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz wyrównywanie szans wychowanków;
- zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne pozwalają wychowankom poznać różne sposoby radzenia sobie z tym, co może wydać się trudne czy zagrażające w obecnym jak i dalszym życiu;
- nauka umiejętności rozwiązywania własnych problemów w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyszłość podopiecznych, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i wartości z niego płynących.;
- Ośrodek zapewnia internat, głównie dla osób spoza Warszawy, jednakże również i Warszawiacy mogą znaleźć w nim oparcie, ponieważ w pobyt w nim ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, także bez asekuracji rodziców. Efektem może być ZUPEŁNA SAMODZIELNOŚC LUB SAMODZIELNOŚĆ ZE WSPARCIEM, W PRZYPADKU, GDY TYLKO TAKA JEST MOŻLIWA;
- internat nastawiony jest na wychowanie do życia społecznego i życia codziennego, daje możliwość uczestniczenia wychowankom w zajęciach muzycznych, kulinarnych, wieczorkach karaoke, dyskotekach, w wyjazdach do kin, muzeów i na inne formy rekreacji;
- kółko krajoznawczo-turystyczne, jest doskonałą formą zbierania doświadczeń i radzenia sobie w nowym otoczeniu.

Więcej na: http://www.helenow.pl/aktualnosci_sosr.php


ZESPóŁ SZKóŁ SPECJALNYCH NR 95, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 244 i Gimnazjum nr 111. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Szkoły zapewniają swoim podopiecznym:
- pełny zakres edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym (każdy etap edukacji przedłużony przynajmniej o rok),
- pracę w małych zespołach klasowych,
- obecność asystenta nauczyciela w każdej klasie
- zajęcia ze specjalistami (psycholog, pedagog specjalny, logopeda),
- indywidualizację procesu nauczania,
- salę doświadczania świata,
- salę komputerową,
- zajęcia z alternatywnych metod komunikacji,
- indywidualizację procesu nauczania,
- zajęcia wychowania fizycznego na basenie dla wszystkich klas,
- zajęcia z wykorzystaniem metod: M. Montessori, Nauczania Kierowanego (Petö), Integracji Sensorycznej, W. Sherborne, F. Affolter, AAC (Bliss, PCS, Piktogramy), Dobrego Startu, arteterapii, biofeedbacku, J. Kielina, G. Domana, ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według Castillo Moralesa.

Więcej na: http://www.helenow.pl/zs95/index.html


LICEUM OGóLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA PRZYJACIóŁ DZIECI posiada uprawnienia szkoły publicznej. Uczniami liceum jest młodzież z niepełnosprawnością ruchową i innymi rodzajami niepełnosprawności, posiadająca orzeczenie do kształcenia specjalnego w liceum ogólnokształcącym.

Licealiści mają zapewnione:
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistyczną pomoc;
- indywidualne podejście do ucznia;
- warunki organizacyjne, metody i formy pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia;
- przyjazną, bezstresową atmosferę w małych klasach (do 10 osób);
- bogatą ofertę edukacyjną
- pierwszy język obcy: angielski, drugi język obcy: rosyjski
- przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o kulturze
- mobilna pracownia komputerowa z dostępem do internetu.

Więcej na: http://www.helenow.pl/liceum/index.html3 Prowadzone działania z zakresie OPIEKI:

POZASZKOLNA PLACóWKA SPECJALISTYCZNA to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, która:
- uzupełnia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne działania szkoły, m. in. uspołecznienie w ramach grupy rówieśniczej;
- w szczególności umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (bazując na mocnych stronach każdego wychowanka), poprzez udział w różnego typu zajęciach np. muzycznych, teatralnych, manualnych, kulinarnych, relaksacyjnych, edukacyjnych;
- umożliwia korzystanie z różnych form reedukacji i rewalidacji w celu rozwoju usamodzielnienia na miarę indywidualnych możliwości (rehabilitacja funkcjonalna;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym na terenie placówki i poza nią, organizujemy bale, dyskoteki, wycieczki; uczestniczymy w piknikach, festynach, konkursach i przeglądach;
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna, asystenci i wolontariusze z zaangażowaniem organizują pozaszkolny czas wychowankom;
- od poniedziałku do piątku, w godzinach pozaszkolnych.

Więcej na: http://www.helenow.pl/zzyciapps.php


OŚRODEK WSPARCIA - KLUB ABSOLWENTA skupia młodzież, która zakończyła edukację w ramach helenowskich placówek oświatowych, a która z powodu braku umiejętności w relacjach interpersonalnych, w komunikacji z otoczeniem, pozostaje poza obrębem społecznego i zawodowego życia. Poprawie tego stanu maja służyć:
- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania;
- nabywanie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie (m. in. umiejętności interpersonalne);
- zajęcia z samoobsługi, planowania budżetu czy umiejętności jasnego komunikowania swoich potrzeb;
- nauka praktycznego wykorzystania Internetu, fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej;
- zajęcia sportowe, takie jak hipoterapia (prowadzony był również kurs samoobrony);
- realizacja programów terapeutycznych indywidualnie dostosowanych do potrzeb, na które składają się: kinezy-, logo-, psycho-, art-, terapia.
- przygotowanie do działań na rzecz Centrum w ramach wolontariatu;
- uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych;
- prowadzenie programu Mieszkanie Treningowego.

Więcej na:
http://www.helenow.pl/klubabsolwenta.php
http://absolwent.dbv.pl/news.php


SPECJALNE PRZEDSZKOLE TOWARZYSTWA PRZYJACIóŁ DZIECI IM. LADY SUE RYDER
Wraz z końcem 2011r. zakończony został I etap budowy. Drugi etap zaplanowany jest w 1 poł. br., a inauguracja pracy przedszkola na wrzesień 2012r.

Więcej na: http://helenow.pl/przedszkole_spec/index.html


Wszystkie wskazane powyżej placówki wchodzące w skład Centrum TPD HELENóW współpracują ze sobą w zakresie:
- kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
- rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym);
- edukacji dzieci i młodzieży przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej;
- diagnozy i terapii dzieci, z różnymi zaburzeniami, z terenu Warszawy i z całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju;
- kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu kursów doskonalących i certyfikacyjnych.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

Hafciarska 80/86, Warszawa, mazowieckie 04-725 Polska

Wskazówki dojazdu

Podaj swój punk startowy:

Galeria

Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.