0 Wpisów

Polska Fundacja Ekonomii Społecznej

 • Telefon: 500 110 233
 • Nr KRS: 0000800413
 • Strona Fundacjii
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Pon: 8:00 15:00
Wt: 8:00 15:00
Śr: 8:00 15:00
Czw: 8:00 15:00
Pt: 8:00 15:00
Sob: Zamknięte Zamknięte
Niedz: Zamknięte Zamknięte

OPP, przekazywanie darowizn

Organizacja Pożytku Publicznego

Dostęp mobilny

Opis Działalności

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):

 1. wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej (94.99.Z);
 2. organizacja zajęć, imprez, spotkań o charakterze integracyjnym dla dzieci i osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem integracji (więzi) międzypokoleniowej, w tym w celu zwalczania negatywnych efektów tzw. starzejącego się społeczeństwa oraz edukacji
  i wychowania dzieci (90.Z);
 3. działalność w zakresie promowania kultury i sztuki, w szczególności względem osób niepełnosprawnych (01.Z);
 4. organizację i promocję wolontariatu do celów statutowych (99.Z);
 5. upowszechnianie informacji w zakresie działalności statutowej we współdziałaniu
  z mediami, wydawnictwami oraz stosując inne środki (np. strona internetowa) (88.99.Z);
 6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
  w zakresie realizacji celów Fundacji (10.Z);
 7. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, w tym finansowania z Unii Europejskiej budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego (09.Z);
 8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych (19.Z);
 9. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli (99.Z);
 10. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie (99.Z);
 11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji (99.Z);
 12. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela,
  w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej (99 Z);
 13. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim (99 Z);
 14. popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej (94.99 Z);
 15. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (99 Z);
 16. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej oraz propagowanie postaw przedsiębiorczych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych (94.99 Z);
 17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn (99 Z);
 18. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (99.Z);
 19. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (99.Z);
 20. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (99.Z);
 21. ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych
  na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia
  lub powrotu do czynnego życia zawodowego (99.Z) numerem Repertorium
 22. zwiększanie efektywności kształcenia ustawicznego w zakresie dostosowania osób dorosłych do wymagań rynku pracy (59.B);
 23. przeciwdziałanie bezrobociu oraz ograniczanie zjawiska długotrwałego bezrobocia
  i jego przyczyn (99.Z);
 24. poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności osób niepełnosprawnych
  na rynku pracy (99.Z);
 25. animowanie środowiska lokalnego (99.Z);
 26. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (99.Z);
 27. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (99.Z);
 28. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust 3. w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) (99.Z);
 29. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w tym organizowanie czynnego wypoczynku, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin
  i opiekunów (51.Z);
 30. organizowanie konferencji i szkoleń dla młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz specjalistów z dziedzin związanych z realizacją celów Fundacji, a także organizowanie sympozjów i prezentacji urządzeń rehabilitacyjnych oraz najnowszych rozwiązań informatycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie niewidomych i słabowidzących (85.59.B);
 31. organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji
  (94.99.Z);
 32. prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w formach pozaszkolnych dla osób wykluczonych społecznie mających na celu zdobycie przez te osoby nowych i doskonalenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (59.B).

 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):

 1. wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb środowiska organizacji pozarządowych (99.Z);
 2. podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej (99.Z);
 3. prowadzenie działalności usług socjalnych (99.Z);
 4. doradztwo i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi (99.Z);
 5. pozostała działalność wydawnicza (19.Z);
 6. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych (12.Z).
 7. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie
  na działalność pożytku publicznego.
 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
  oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Czym się zajmujemy

Nadrzędnymi celami statutowymi Fundacji jest działalność opisana jako: Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności; wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych defaworyzacją społeczną,w szczególności osób niepełnosprawnych; Popularyzacja idei ekonomii społecznej, innowacyjności oraz przedsiębiorczości; tworzenie równych szans życiowych dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych poprzez ich edukację, rehabilitację zawodową i adaptację społeczną; Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywności społeczneji obywatelskiej; upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji oraz integracji społecznej,w szczególności osób niepełnosprawnych; kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej na temat potrzeb i możliwości osób wykluczonych społecznie; działalność ekspercka, a w tym działania związane z edukacją, rehabilitacją, i ochroną zdrowia; podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą rekreacją i turystyką wśród osób niepełnosprawnych; upowszechnianie idei integracji europejskiej; propagowanie i wzmacnianie działań związanych z upowszechnianiem kulturyi sztuki wśród osób niepełnosprawnych; utworzenie i prowadzenie ośrodka kształcenia ustawicznego.

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • promocji i organizacji wolontariatu;

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2021

Polska Fundacja Ekonomii Społecznej

al. IX Wieków Kielc 6 /17, Lokal mieści się w biurowcu „Becher Platinum” - wjazd od ulicy Cichej, Kielce, Świętokrzyskie 25-516 Polskie

Wskazówki dojazdu

Podaj swój punk startowy:

Galeria

Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach
KategorieFundacje

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.